Bạn muốn Nhóm Ngợi Khen Thờ Phượng tôn vinh Chúa bài hát nào dưới đây?
Tạ ơn Chúa yêu con
Tình yêu Chúa
Xin kéo tôi lại gần hơn