ข้อคิดเห็นของประชาชน
ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ปรับปรุงจัดเก็บขยะมูลฝอย
ปรับปรุงการบริการประชาชน
ปรับปรุงถนนสาธารณะ