27/11/2021 നടന്ന LGS Main പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കു പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ പ്രകാരം കിട്ടിയ മാർക്ക് പോൾ ചെയ്യുക.
100 to 95
90 to 94
85 to 89
80 to 84
75 to 79
70 to 74
65 to 69
60 to 64
55 to 59
50 to 54
45 to 49
40 to 44
35 to 39
30 to 34
20 to 29
10 to 19
1 to 9