August GOTM Series
Kyle Finn - Alverchurch
Chris Lait - Leiston
Akwasi Asante - Leiston
Chris Lait - Rushall Olympic
Tristan Dunkley - Rushall Olympic
Akwasi Asante - Rushden & Diamonds
Tyrell Wait - Rushden & Diamonds