Từ năm học 2023 - 2024, tỉnh Đồng Tháp sẽ không tổ chức cho học sinh thi vào lớp 10 mà thay vào đó, việc tuyển sinh vào lớp 10 sẽ thực hiện bằng xét kết quả học tập. Theo bạn, hình thức tuyển sinh nào sẽ mang lại hiệu quả?

Name
Từ năm học 2023 - 2024, tỉnh Đồng Tháp sẽ không tổ chức cho học sinh thi vào lớp 10 mà thay vào đó, việc tuyển sinh vào lớp 10 sẽ thực hiện bằng xét kết quả học tập. Theo bạn, hình thức tuyển sinh nào sẽ mang lại hiệu quả?
Chỉ tổ chức thi tuyển
Chỉ tổ chức xét tuyển
Kết hợp thi tuyển với xét tuyển
{"name":"Từ năm học 2023 - 2024, tỉnh Đồng Tháp sẽ không tổ chức cho học sinh thi vào lớp 10 mà thay vào đó, việc tuyển sinh vào lớp 10 sẽ thực hiện bằng xét kết quả học tập. Theo bạn, hình thức tuyển sinh nào sẽ mang lại hiệu quả?", "url":"https://www.poll-maker.com/Q8K2BIJG3","txt":"Name, Từ năm học 2023 - 2024, tỉnh Đồng Tháp sẽ không tổ chức cho học sinh thi vào lớp 10 mà thay vào đó, việc tuyển sinh vào lớp 10 sẽ thực hiện bằng xét kết quả học tập. Theo bạn, hình thức tuyển sinh nào sẽ mang lại hiệu quả?","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png"}