Sign UpLogin With Facebook
Sign UpLogin With Google

Kui hästi tunned Töölepingu seadust?

Töölepingulise suhte olulisteks tunnusteks võrreldes teiste võlaõiguslike lepingutega on:
kokkulepitud tasu maksmine
kirjaliku lepingu olemasolu
töötaja allumine tööandja juhtimisele ja kontrollile
Kui töölepingut ei ole kirjalikult sõlmitud, siis:
loetakse, et puudub töösuhe
tegeliku töösuhte korral loetakse tööleping sõlmituks
on töötajal õigus nõuda ainult miinimumtasu
Kui töölepingus puuduvad olulised tingimused (nt tööajanorm, puhkuse pikkus), siis:
loetakse, et tööleping on jäetud sõlmimata
rakendatakse seadusest tulenevaid eeldusi ja miinimumnõudeid
puudub töötajal õigus neid nõuda
Tähtajalist töölepingut võib sõlmida, kui:
tööandja ei ole kindel töötaja töövõimes ja sobivuses
töötajal läheneb pensioniiga
töö iseloom on ajutine
Seaduse nõudetele mittevastav tähtajalise töölepingu korduv pikendamine või järjestikku sõlmimine toob kaasa:
töölepingu tähtajatuks tunnistamise alates esmase lepingu sõlmimisest koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega (väljateenitud puhkusenõue, ületundide hüvitamine jne)
töölepingu tähtajatuks tunnistamise alates eelviimase lepingu sõlmimisest koos kõigi sellest tulenevate tagajärgedega (väljateenitud puhkusenõue, ületundide hüvitamine jne)
kohustuse täita ainult viimastel tingimuste sõlmitud lepingut
Töötaja ja tööandja peavad oma lepingulisi kohustusi täitma vastastikku lojaalselt, arvestades mõistlikult teineteise huvidega. See tähendab et:
tööandja peab tasuma töötaja nõudmisel tema õppelaenu, kui õpitud eriala kattub töötaja ametiga
olukorras, kus üks või teine pool peaks millestki loobuma, tuleb kaaluda, kelle huvi on kaalukam (nt 1 tonn kallist kaupa on riknemise vältimiseks vaja halvenenud ilmaolude tõttu käsitsi lattu toimeteda, aga kohapeal on ainult üks rase töötaja)
kuna tegemist on töösuhtega, siis tööandja huvid on alati esikohal
Tööandjal on õigus töötajalt igal ajal nõuda ületundide tegemist:
jah
ainult vastastikusel kokkuleppel või ettnägematute asjaolude ilmnemisel, eelkõige kahju ärahoidmiseks
mitte kunagi
Töölepingut võib muuta:
tööandjapoolselt, kui tööülesanded muutuvad
ainult poolte kokkuleppel
ei, vajadusel lõpetatakse olemasolev leping ja sõlmitakse uutel tingimustel teine leping
Tööandja võib töötaja töötasu ühepoolselt vähendada:
hooajaliselt, kui on ette näha tellimuste mahu vähenemist
ainult 3-ks kuuks 12- kuulise perioodil, kui on ilmnenud ettenägematud majanduslikud põhjused
et sundida probleemset töötajat, kes kunagi „vahele“ ei jää, töölt omal soovil lahkuma
Saladuse hoidmise kohustus on töötajale siduv kui:
töötaja peaks ise aru saama, et selle ilmsiks tulek võib tööandjat kahjustada
tööandja selle eest töötajale maksab
tööandja on töötajale kirjalikult teatanud saladuseks määratletud teabe
Konkurentsipiirang tähendab, et:
töötaja ei tohi ilma tööandja kirjaliku loata töötada teise tööandja juures või tegeleda ettevõtlusega
tööandja soovib kaitsta oma erilist majanduslikku huvi, mille saladuses hoidmine on põhjendatud
töötaja ei või kolme aasta jooksul peale töösuhte lõppu töötada tööandjaga samal tegevusalal
Kui tööandja soovib töölepingut erakorraliselt üles öelda, peab ta:
töötajat enne hoiatama, pakkuma temale võimalusel teist tööd, korraldama tööd ümber, kohandama töökohta või korraldama ümberõppe, kui see ei too kaasa liiga suuri kulutusi
võtma töötaja kirjaliku nõusoleku või seletuskirja
informeerima Töötukassat
Kui töötaja ütleb töölepingu erakorraliselt üles tööandjapoolsete kohustuste rikkumise tõttu, siis tööandja:
võib selle 3 kuu keskmise töötasu suuruse hüvitise maksmise vältimiseks vaidlustada 30 kalendripäeva jooksul
peab maksma lõpparve, aga 3 kuu keskmise töötasu suuruse hüvitise maksab ainult siis, kui töötaja seda nõuab
võib töötajat veel 30 kalendripäeva kinni hoida
0
{"name":"Kui hästi tunned Töölepingu seadust?", "url":"https://www.quiz-maker.com/Q6Z5LL","txt":"Testi oma teadmisi Töölepingu seadusest.","img":"https://www.poll-maker.com/3012/images/ogquiz.png?sz=1200-000000100053"}